Realizované projekty

Po několika letech usilovné práce byla dokončena rekonstrukce Petřínského bludiště, včetně zásadní restaurace obrazu bratří Liebscherů „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“. Muzeu hlavního města Prahy, resp. restaurátorskému týmu pod vedením akad. malíře Petra Kadlece se tak podařilo dokončit velké dílo k záchraně této mimořádné kulturní památky. Jak jsme se mohli přesvědčit, tato akce se opravdu zdařila, za což patří všem zúčastněným náš velký dík.

 

 

Hlavním bodem programu bylo odhalení pamětní desky a reliéfu Adolfa Liebschera na domku č.p. 159, kde malíř Adolf Liebscher dne 11. června1919 skonal.

Následně byla vyhodnocena „soutěžní“ výstava obrazů, kreseb a keramiky s názvem „O liebscherovský gen“. Soutěže se zúčastnily zejména děti a vnoučata členů a příznivců sdružení, ale i někteří dospělí.

 

V úterý 11. června, v den stého výročí úmrtí významného malíře konce 19. století Adolfa Liebschera, byla za něj byla sloužena zádušní mše v kostele sv. Ludmily. Mši celebroval administrátor svatoludmilské farnosti Páter Jakub Karel Berka. Vzpomínkové akce se zúčastnili potomci malíře, členové a příznivci Sdružení Liebscher, zástupci odborné veřejnosti a četní hosté. Za Městskou část Praha 2 přišli vzpomenout starostka Jana Černochová a místostarosta Jaroslav Šolc.

Pak zazněla poutavá přednáška o rozsáhlém dílu Adolfa Liebschera v podání kulturního publicisty a obyvatele Prahy 2 Michaela Soukupa. Ten se závěrem ujal i komentované prohlídky kostelních vitráží.

 

 

V neděli 31. března se konala kostele sv. Ludmily na Vinohradech komentovaná prohlídka s odborným výkladem historika Mgr. Michaela Soukupa. Ten se nejprve zmínil o relativně krátké historii vinohradské farnosti a připomněl osobnost monsignora Ferdinanda Josefa Lehnera, prvního faráře chrámu sv. Ludmily (v letech 1893-1914), který měl velkou zásluhu na krásné a umělecky hodnotné výzdobě kostela. Další část přednášky byla věnována 125leté historii kostela, kterou poznamenaly i válečné události i výstavba metra. V kostele byly pokřtěny nebo zde uzavřely sňatek zajímavé osobnosti. V poslední části setkání nás Mgr. Soukup seznámil s interiérem kostela.

Druhá přednáška Mgr. Michaela Soukupa se konala 11. června po zádušní mši za Adolfa Liebschera konané v den stého výročí jeho narození. Mgr. Soukup nejprve poutavě pohovořil o rozsáhlém díle Adolfa Liebschera se zvláštním zřetelem na Prahu 2 (celý text přednášky najdete v sekci „Novinky“). Pak se ujal i komentované prohlídky umělecké výzdoby se zaměřením na okenní vitráže s tím, že některé jsou připisovány Adolfu Liebscherovi. Ten totiž zvítězil v soutěži vypsané v roce 1897 na vytvoření pěti vitráží. Podle Liebscherových návrhů byla vytvořena čtyři okna. Některá z nich však byla zničena při spojeneckém bombardování Prahy v únoru 1945. Po válce byly některé vitráže opraveny, ostatní okna byla vytvořena nově, o čemž se nedochovaly přesné záznamy.

Třetí přednášku o historii a výzdobě kostela sv. Ludmily připravil Mgr. Soukup na 27. srpna. Prohlídka byla věnována zejména autorům předloh vitráží, donátorům a zhotovitelům vitráží. Několik starších vitráží navrhnul František Ženíšek a František Sequens. V 1897 byla vypsána soutěž na vytvoření chybějících okenních vitráží. 1. cenu v soutěži získal Adolf Liebscher. Do dnešní doby se zachovala dvě okna s postavami sv. Matěje a sv. Matouše, sv. Anežky Římské a sv. Emilie, které jsou jednoznačně Liebscherovým dílem. U některých dalších vitráží nelze jeho autorství jednoznačně doložit. Druhá cena byla udělena jeho mladšímu kolegovi Františku Urbanovi, podle jeho návrhů bylo též několik vitráží. Při této příležitosti jsme měli též možnost navštívit kostelní kůr.

 

Místo konání:  Praha, Galerie České spořitelny v Rytířské ulici; od 6. 10. 2018 do 13. 1. 2019

Česká spořitelna pokračuje dále v prezentaci svých sbírek v Galerii v Rytířské ulici. Na výstavě jsou zastoupeny práce více autorů, avšak z větší části jde o práce Karla Liebschera. Převážně jde o předlohové kresby k ilustracím do různých dobových naučných knih (zejména Ottových Čech) a obrázkových časopisů.

 

S přáteli ze Všenor jsme se seznámili již v průběhu naší výstavy Adolf Liebscher – Sláva a zapomnění v Praze. Již tehdy jsme s nimi začali hovořit o potřebě zachránit kapli sv. Jana Nepomuckého na zalesněném návrší nad Všenory, která byla vyzdobena nástěnnými malbami od Adolfa Liebschera. Kaple byla před léty poničena vandaly a z toho důvodu uzavřena. Z iniciativy Kulturní komise Obecního úřadu a za podpory našeho sdružení se v roce 2013 začalo s opravami kaple. V roce 2017 obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství na restaurování maleb, které provedli MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča, vitráže opravil Pavel Lebeda.

Malířská výzdoba kaple od Adolfa Liebschera je následující. Boky lodi jsou po stranách oken ozdobeny sepiovými, modře vykrývanými nástěnnými malbami. Od vchodu vlevo je obraz sv. Martina, druhý znázorňuje Panu Marii s dětmi, Ježíškem a sv. Janem Křtitelem. Naproti jako první je obraz Křtu Páně, druhý znázorňuje anděla a dvě ženy u prázdného Kristova hrobu. Na meziokenních pilířích apsidy jsou barevné malby představující sv. Františku Římskou, sv. Vincence, sv. Jana Křtitele a sv. Barboru. V křížení klenby lodi je namalován svorník s obrazem poprsí Spasitele s beránkem. Impozantnost maleb zdůrazňuje též krásně restaurovaná dekorativní malířská výzdoba a rozzářená vitrážová okna.

Slavnostní otevření kaple proběhlo 15. září 2018, při kterém starosta obce Ing. Zdeněk Seidler poděkoval všem, kteří se podíleli na restaurování kaple, mimo jiných Mgr. Janu Magetovi, restaurátorům, pracovnicím Kulturní komisi, zejména paní Mgr. Sahánkové, i Sdružení Liebscher.

Rekonstrukci a slavnostnímu otevření kaple sv. Jana Křtitele se věnoval Všenorský zpravodaj č. 3/2018

 

Letos jsme navštívili přednášku restaurátora Petra Kadlece o restaurování obrazu a žasli jsme, jakou změnou k lepšímu stavba i vlastní obraz prochází. Muzeum hlavního města Prahy též informovalo veřejnost, která měla po celou dobu rekonstrukce přístup do pavilonu, o postupu a problémech spojených s restaurací, a to prostřednictvím propagačních skládaček. Celému týmu restaurátorů jsme vyjádřili náš obdiv.

 

V den 161. výročí narození Adolfa Liebschera jsme odhalili pamětní desku a reliéfu Adolfa Liebschera na domě č.p. 921 v ulici V Kolkovně, na Starém Městě v Praze. Adolf Liebscher s rodinou zde žil a tvořil ve svém atelieru od roku 1905 až do své smrti v roce 1919.

Reliéf byl zhotoven jako kopie dobové práce (patrně z roku 1913), kterou podle návrhu choceňského rodáka akademického sochaře a medailéra Josefa Augustina Stino Paukerta ulila slévačská firma Bratři Bartákové Praha.

 

Adolf Liebscher si oblíbil východočeský Potštejn a pravidelně tam zajížděl s rodinou na letní byt od roku 1892 až do své smrti na jaře 1919. V Potštejně vytvořil řadu obrazů a na fasádu jednoho z domků, kde pobýval, také namaloval obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu (roku 1902).

V rámci vzpomínkové akce uspořádané k 160. výročí narození Adolfa Liebschera jsme navštívili Zemskou porodnici v Apolinářské ulici. Zdejší kaple sv. Kříže je vyzdobena novobarokními malbami Adolfa Liebschera.

Výstava „Mír a válka; Karel a Adolf Liebscherové – pohlednice, reprodukce obrazů a lístky z války“ byla od 3. července do 28. srpna 2016 instalována na zámku v Potštejně.

V letních měsících 2015 uspořádalo Sdružení Liebscher ve spolupráci se Sdružením Klášter Chotěšov výstavu „Mír a válka; Karel a Adolf Liebscherové – pohlednice, reprodukce obrazů a lístky z války“ v Klášteře Chotěšov. Výstava byla zařazena mezi doprovodné akce k projektu „Plzeň – evropské město kultury 2015“ a byla přístupna v rámci prohlídky celého kláštera.

V Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na Palachově náměstí se od 19. listopadu 2014 do 7. ledna 2015 uskutečnila výstava „Z Prahy až do Buenos Aires - Výstavy „ženského umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa“.

V Galerii České spořitelny v Rytířské ulici byly od 2.4. do 29.6. vystaveny vítězné návrhy podané do soutěže na výzdobu Rudolfina. Soutěže se zúčastnil i Adolf Liebscher, jehož návrhy byly ohodnoceny 3. cenou. I když byla soutěž vyhodnocena, žádný z návrhů nebyl realizován.

Diorama "Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648" je umístěno v chátrajícím Petřínském bludišti. Vlastník objektu Muzeum hlavního města Prahy připravuje rekonstrukci budovy a restaurování rozměrného dioramatu, jehož autory jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové, s nimiž spolupracovali malíř Vojtěch Bartoněk a dekoratér Karel Štapfer.

V Městském muzeu na zámku v Bystřici pod Hostýnem byla zahájena výstava obrazů a kreseb Hanuše Schwaigera.

V kostele sv. Jakuba Většího v Ratenicích u Peček jsme si dne 1. června v rámci akce Noc kostelů připomněli 100. výročí dokončení výzdoby místního kostela malbami Adolfa Liebschera.

V Muzeu a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici se od 13. 3. do 29. 4. 2012 uskutečnila druhá část výstavy Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera, zaměřená tentokrát na oblast západních a jihozápadních Čech. 

Adolf Liebscher zajížděl do Všenor v 80. letech 19. století, kde pobýval s rodinou na letním bytě u Nolčových, kteří vlastnili místní zámeček. Při svých pobytech vyzdobil kapli sv. Jana Křtitele (hrobka Nolčových) a taneční sál. Také ve Všenorech a okolí namaloval řadu krajinek.

V Galerii České spořitelny v Rytířská se od 4.7. do 30.9. 2011 konala výstavu 60 kreseb Karla Liebschera z různých míst ze středních a jihozápadních Čech uspořádaná s fondů České spořitelny.

100 let od dokončení výmalby děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

Výstava věnovaná kouzelným pohledům na známá místa ve Slaném a okolí, jak je zachytil malíř Karel Liebscher.

Poslední velká výstava v historické budově před její rekonstrukcí byla věnována souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, které vznikaly postupně v průběhu posledních pěti století.

Výstava obrazů a kreseb F. B. Zvěřiny (1835 -1908) v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě, kterou připravila naše členka Markéta Dlábková se svým kolegou Ondřejem Chrobákem.

Sdružení Liebscher uspořádalo na pražské Novoměstské radnici a na zámku v Potštejně výstavu k 150. výročí narození Adolfa Liebschera. Liebscher patřil mezi nejuznávanější české malíře 2. poloviny 19. století. Přiřadil se ke konzervativním tvůrcům, kteří po nástupu secese zůstali věrní stylu vycházejícímu z 80. let...